Start Page Сочинение на тему мен ел м для 6 класса


Сочинение на тему мен ел м для 6 класса


Ба?дарламаны? ?йымдастыру-?дістемелік талаптары: м??алім ?з т?жірибесіне с?йеніп, балалармен на?ты жа?дайда?ы ж?мыс да?дысына байланысты ?сыныл?ан ба?дарламаны? ?ай б?лімін болмасын ?зіні? материалдарымен толы?тыру?а немесе т?зетулер енгізуге ???ылы; «Гимнастика» тарауын «Жалпы дамытатын жатты?улар» ж?не «Ыр?а?ты гимнастика» б?лімдерін ме?гертуде ?айсыбір ?ата? т?ртіпті са?тау міндетті емес; м??алім ?ай сыныпта болмасын балаларды? даярлы?ы мен саба?ты? на?ты жа?дайына ?арай ?з ж?мысын ?йымдастырады; о?ушыларды? тактикалы? ойлауын дамыту?а, дене ?асиеттерін т?рбиелеуге ?серін ескере отырып, е? о?тайлы ?оз?алыс ойындарыны? мазм?ны болуы ?ажет; о?ушыларды? ?оз?алыс ойындарын игеруін тексеру ма?сатында ба?ылау-сына? алу саба?тары ?ткізілуі тиіс; дене шыны?тыру саба?тарыны? тиімділігі екі параметр бойынша ба?аланады: а ба?ылау о?у нормативтеріні? н?тижелері; ? м??алімні? та?дауы бойынша ба?ылау о?у нормативтеріні? н?тижелері. Дочери его было семнадцать лет от роду. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и множественном числе и их проверка повторение. В 11 классах с углубленным изучением языков возможно не обязательно достижение уровня С1: понима ние объемны х сложны х текст ов на различную тематику, распозна вание скрыто го значени я, владение спонтанно й речью в быстром темпе, отсутствие затруднений с подбором слов и выражений ; гибко е и эффективно е использ ование язык а для общения в научной и профессиональной деятельности ; умение создать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, владени е моделями организации текста, средствами связи и объединением его элементов. ?рбір саба? арасында?ы ?зіліс ?за?ты?ы 10-12 минут болуы ?ажет, б?л кезде бір?алыпты ?ар?ындылы?пен ?имыл-?оз?алыс ойындары ?йымдастырылады. Параметры оценивания текущих и итоговых учебных достижений Параметры оценивания диктанта с грамматическим заданием: орфографическая грамотность; пунктуационная грамотность; морфологический анализ слов; синтаксический анализ предложения. Выделите суффиксы существительных -чик, -щик, -ик; объясните написание встретившихся вам орфограмм. Мягкий знак обозначает мягкость согласных крошипящих на конце слова и в середине слова: фонарь, борьба, свадьба, нянька, раньше, возьми. Русский язык 3 класс. Ізгі-рухани білім беретін «?зін-?зі тану» ба?дарламасыны? тере? кіріктірілген моделіні? о?у ж?не т?рбие ?дерісіне енгізуді? эксперименттік ала?ы бол?ан білім беру ?йымдарында 1-?осымша , т?менде аны?тал?ан педагогикалы? шарттар са?талуы керек: — сенімділік ?алыптасуы керек, шабытты шы?армашылы?, ?зіндік зерттеулерге, ?зіндік даму мен ?зіндік жетілдірулерге м?мкіндік беретін жа?дайлар болуы керек; — ізгі-рухани білім беретін «?зін-?зі тану» ба?дарламасыны? мектепті? бірт?тас педагогикалы? ?дерісіне кірігуін ж?зеге асыру; — ?скеле? ?рпа?ты? білім алуы мен т?рбиелену ?дерісінде ?олданылатын барлы? ?дістер мен т?сілдерді? тек о? ж?не ізгілікті болуын к?здеу керек. ?рі ?арай м?тіндерде де кейіпкер ?міріні? ерекше с?ттері сипаттал?ан с?здерді? т?рлі-т?сті, келе?сіз жайттары ???гірт бояулармен ерекшеленуі о?ушыны? м?тінді д?рыс т?сінуіне, ??гімелеуіне септігін тигізеді. На начальном этапе обучения русскому языку как второму учащиеся должны усвоить 1000 лексических единиц в каждом классе примерно 450-500 слов. В глаголе, который зависит от другого глагола или от таких слов, как можно, надо, нельзя, должен, пора, начал и некоторых других, всегда пишется -ться. Обучающийся научится: - работать с толковым словарем; - описывать элементы картины; - выполнять задания; - отвечать на вопросы; - определять, какой текст получился Учебник, тетрадь для самостоятельных работ. К?сіби ?ызмет ету саласыны? технологиясы. Учащиеся 4-го класса должны уметь выделять основную мысль и структурные элементы текста, пересказывать прочитанное; составлять связное монологическое высказывание из 3-4-х предложений, составлять рассказ-описание, рассказ-повествование; писать под диктовку небольшие тексты из 30-40 слов и изложение из 5-6 предложений; зрительные, зрительно-слуховые, словарные, картинные диктанты; строить диалог; выразительно читать текст; знать наизусть не менее трёх стихотворений в четверти. Вставь пропущенные буквы: В... Ба?ылаулар ж?не практикалы? ж?мыстар мектепті? о?у-т?жірибелік ?лескісінде ?ткізіледі. Найдите слова, которые употреблены в необычной для современного читателя форме. О?у ба?дарламасында п?нді о?ытуды? ма?саты: ?лтты? фольклор м?ралары ар?ылы оны? басты идеялы? ба?ытын, та?ырыпты?, мазм?нды? ма?сатын саралай білетін ж?не ?з хал?ыны? тарихын, д?ст?рін, ?дебиеті мен м?дениетін ?лтты? ??ндылы? ретінде ба?алай алатын, ?лтты? ?деби м?раны тере? игеріп, сол негізде еліне ?ызмет ете алатын, танымы жо?ары, бiлiмі орны?ты, шы?армашылы?пен ойлай алатын, ?ркениеттi ?о?ам?а сай парасатты т?л?а ?алыптастыру деп ай?ындалып, о?ыту міндеттері: ?деби к?ркем туынды ар?ылы о?ушыны? ?лтты? танымын ?алыптастыру, ?дебиеттi? к?ркем?нердегi м?н-ма?ызын таныту; к?ркем ?дебиетті о?ытуда шы?арманы? идеялы?-та?ырыпты? м?нін ме?герту ж?не рухани-м?дени ??ндылы?тар ж?нінде пікір алмасу?а ?йрету; о?ушыларды? ?деби-теориялы? бiлiмдерiн тере?детiп, шы?арманы? мазм?нды?, жанрлы?-стильдiк ерекшелiктерiн таныту; к?ркем шы?арманы? та?ырыпты?-идеялы? м?нін ж?не к?ркемдік-бейнелілік ??рылымын талдай білуге ?йрету; ?аза? ?дебиеті тарихында?ы ?о?амды?-саяси м?селелерді, ?лтты? сананы ояту?а ?сер еткен к?ркем туындыларды ме?герту; ?дебиет тарихы бойынша тиісті м?ліметтер мен ?дебиеттану ??ымдарын пайдалана отырып, к?ркем шы?армаларды о?у мен талдау да?дыларын ме?герту; о?ушыларды бейнелі ойлау мен шы?армашылы? ?иялдауды, о?ырманды? м?дениет пен авторлы? ?станымды т?сінуге баулу; к?ркем шы?арманы? мазм?нын аны?тай алуын, ауызша ж?не жазбаша т?рде ?з т?сініктерін жеткізе біліп, ?аза? ?деби тілін, с?здік ?ор мен с?з байлы?ын сауатты пайдалану?а баулу; ?деби п?ндер ж?йесіне т?н білім мен іскерлік да?дыларды ме?герту, ?здігінен ж?мыс істеуге ба?ыттал?ан шы?армашылы? ?абілетін жетілдіру, оларды т?жірибеде ?олдана білуге ?йрету; ?нерді? бас?а т?рлеріні? ішіндегі ?дебиетті? ?зіндік ерекшеліктері туралы т?сініктерін тере?дету деп к?рсетілген.


Параметры оценивания письменного высказывания: 1 Информативность: а объем текста количество слов ; б количество микротем пункты содержания ; в развернутость микротем и умение устанавливать контакт с собеседником, разнообразие коммуникативных регистров речи в устной и письменной речи ; г логичность связь частей, законченность.


Жалпылама т?сініктерді ?олдана білу, зат есімге аны?тама жасай білу. О?ан ?оса, 1995 жылдан бері ж?ргізіліп келе жат?ан халы?аралы? TIMSS зерттеуіні? келесі кезе?і 2015 жылы ?ткізілетіні белгілі. Познавательные УУД: Обучение работе с разными источниками информации: - формирование умения поиска информации в учебных словарях по заданиям и по условным обозначениям; - обучение работе с информацией, представленной в табличной форме; - формирование умения пользоваться инструкциями в начале и конце учебника и инструкциями на страницах учебника. О?ушыларды? дайынды? де?гейіне ?ойылатын талаптарды о?уыту барысында?ы н?тижелері, о?ушыларды? ?лгерімдерін ба?алауын, орта білімді сыныпты ая?тайтын ?р о?ушыны? міндетті т?рде ме?геруі тиіс білім мазм?нын к?рсетеді. Следите за падежами зависимых слов. Критерии оценки Диктант Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. М??алім ?сынылатын к?нтізбелік-та?ырыпты? жоспар?а б?лінген о?у са?аттары шегінде білім алушыларды? жекелеген ерекшеліктерін ескере отырып ?згерістер енгізе алады. Жаратылыстану курсын о?ытуды? ма?саты о?ушыларды? бойында ?ылыми-жаратылыстану білімдерін, т?сініктерін ж?не саналы ?о?амдасты?ы бар бірегей ?аламшар ретіндегі Жер туралы бірт?тас к?з?арастарын, таби?ат пен ?о?амны? ?зара ж?йелі байланысын, ж?йелі-кешенді ойлау мен функционалды? сауаттылы?тарын дамытуды ?алыптастыру болып табылады. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. Танымды? ?абілеттерін дамыту есте са?тау, зейін, ?абылдау, ойлау.

Some more links:
-> бланки на выписку из квартиры паспортный стол
Б?л зерттеу Экономикалы? ынтыма?тасты? ж?не даму ?йымымен ЭЫД? ж?зеге асырылады.
-> видео урок работы на фотоаппарате никон д3100
Тек б?лінген са?ат саныны? азды?ына байланысты а?ын-жазушыларды? ?мiрi мен шы?армашылы?ына то?талу тек шолу т?рiнде болады.
-> отзывы-сочинения о произведении мцыри
О?у?а ?йрету кезінде балаларды? ?алауына иек арту ар?ылы таныс с?здерді, ?з атын, а?ылшын досына хат жазу; ?з киіміндегі, шоколад ж?не конфет сыртында?ы т.
-> презентация по биологии на тему размножение и развитие насекомых
Графикалы? ж?мыстарды? барлы?ы А4 немесе А3 пішіміне о?ытушы ?арауына орындалуы тиіс.
-> сочинение по расскажу солнечный удар
«?атынас» білім беру саласында байланыстырып с?йлеуді дамытуды, мектепке дейінгі ересек жаста?ы балаларды? тілдік ?рекетке жеке ?абілеттерін, мазм?нды диалог пен монолог ??ра білу іскерлігін, сауат ашу ж?не жазуды ме?геруге дайындау ма?сатында тілдік шы?армашылы?ын к?рсетуге ба?ыттал?ан ж?мыстарды? мазм?ны мен міндеттері ?арастырылады.
->SitemapСочинение на тему мен ел м для 6 класса:

Rating: 91 / 100

Overall: 52 Rates