Home Конспекти тема генетика


Конспекти тема генетика


Які методи застосовуються для досліджень генетики людини? Які переваги має статеве розмноження порівняно з нестатевим? Як відбувається процес овогенезу? Генетика як наука виникла внаслідок практичних потреб. Кожний член родоводу може бути позначений відповідним шифром, наприклад II-5, III-7. А поєднання багаторічних спостережень і потреби підви­щення врожайності й ефективності сільського господарства і стало причиною бурхливого розвитку генетики у XX столітті. Демографи підрахували, що на Землі проживає близько 50 млн пар близнят. Чермак повторно відкрили закон Г. Дати відповіді на питання: 1. Менделем під час ви­вчення різних сортів і гібридів гороху в 1860-х роках. Вивчення нового матеріалу Розповідь учителя з елементами бесіди Генетика людини вивчає явища спадковості й мінливості в по­пуляціях людей, особливості успадкування нормальних і патоло­гічних ознак, залежність захворювання від генетичної схильності й факторів середовища. У гетерозиготному стані в разі повного домінування проявляєть­ся дія домінантного алеля, а за неповного домінування ознака має проміжне вираження між домінантним і рецесивним алелями. Узагальнення, систематизація й контроль Дати відповіді на питання: 1. Знання генетичного складу популяцій населення має велике значення для соціальної гігієни і профілактичної медицини. Ве­лике значення має генетика для медицини та ветеринарії, оскільки багато хвороб людини і тварин є спадковими та для їх діагностики, лікування й профілактики потрібні генетичні дослідження. Сам термін «генетика» було запропоновано англійським генетиком В. Основні терміни й поняття генетики Ген — дискретна функціональна одиниця спадковості, з допо­могою якої відбувається запис, зберігання та передача генетичної інформації в ряді поколінь, певна ділянка молекули ДНК або РНК у деяких вірусів , розташована на певній ділянці у певному локусі хромосоми еукаріотів, у бактеріальній хромосомі чи плазміді у прокаріотів або в молекулі нуклеїнової кислоти вірісів. Зазвичай здійснюють безпосереднє вибіркове дослідження частини популяції або ви­вчають архіви лікарень, пологових будинків, а також проводять опитування шляхом анкетування. Сучасні методи генної інженерії дозволили одержувати інсулін набагато більш високої якості, абсолютно ідентичний люд­ському інсуліну в масштабах, достатніх для забезпечення кожного хворого інсуліном і з набагато меншими витратами. Нові можли­вості для проведення генетичного аналізу відкриває використання електронно-обчислювальної техніки. З іншого боку, різнояйцеві близ­нята дозволяють проаналізувати інший варіант: умови середовища коли близнята живуть поряд однакові, а генотипи в них різні. У випадку різних типів захворювання вдається або визначити сам аномальний білок — фермент, або проміжні продукти обміну. Причини такої різниці невідомі, проте цей факт свідчить про вплив факторів середовища. Потомство од­ного покоління сібси розташовується в одному горизонтальному ряду в порядку народження зліва направо. Напри­клад, в Італії — 0,37 %, Данії — 0,38, Японії — 0,40, США — 0,39, Австралії — 0,38 %.


ГЕНОТИП ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА УРОК 16.


Патогенетичний метод ґрунтується на мікроскопічному дослідженні хромосом. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ Цілі уроку: розглянути основні поняття генетики, предмет і цілі цієї науки, розвивати вміння аналізу й синтезу інформації, виховувати повагу до науки, розуміння необхідності проведення наукових до­сліджень та їх значення для існування людства. Кожний член родоводу може бути позначений відповідним шифром, наприклад II-5, III-7. Як відбувається процес сперматогенезу? Алель дикого типу — алель, який поширений у природних по­пуляціях певного виду й обумовлює розвиток ознак, що є характер­ними для цього виду. Біохімічні методи використовуються для діагностики хвороб об­міну речовин, причиною яких є зміни активності окремих фермен­тів. Яке значення має генетика для людини? Які особливості будови мають гени еукаріотичних організмів? Демографи підрахували, що на Землі проживає близько 50 млн пар близнят. Генетика як наука виникла внаслідок практичних потреб.

Some more links:
-> сетевой драйвер для системной платы k9n6gm серии ms-7309
Визначають також співвідношення довжини корот­кого плеча до довжини всієї хромосоми центромерний індекс.
-> сочинение на тему путешествие снежинки
Популяційно-статистичний метод дозволяє вивчати поши­рення окремих генів у популяціях людей.
-> ответы на вариант 8047 за 2011 год
Із наведених даних видно, що фактори, які впливають на появу однояйцевих близнят, майже не залежать від умов зовнішнього середовища.
-> фирма презентация ppt
У го­мозиготному стані проявляються і домінантні, і рецесивні алелі.
-> посмотреть фирменный бланк
У гетерозиготному стані в разі повного домінування проявляєть­ся дія домінантного алеля, а за неповного домінування ознака має проміжне вираження між домінантним і рецесивним алелями.
->SitemapКонспекти тема генетика:

Rating: 94 / 100

Overall: 52 Rates